Auditories legals

Auditories Legals

El cost d´una auditoria legal complerta és de 800 euros per matèria de:

  • Medi Ambient i Seguretat Industrial
  • Prevenció de Riscos laborals
  • Eficiència Energètica

Si es contracta més d´una matèria per auditar hi ha una rebaixa en el cost total.

Aquest servei fa possible:

  • El control i revisió anual del compliment de la normativa legal obligatòria
  • L´avaluació del compliment legal en aquelles empreses que tenen implantats Sistemes de Gestió
  • Tots els informes van signats per un advocat especialitzat i es poden entregar als auditors i entitats de certificació

El preu o cost del serveis descrits no inclou els impostos aplicables.